از زحمات و خدمات جناب آقای رضوی و کیفیت کار ایشان کمال تشکر را دارم